جزئيات استخدام 10000 نفر در بخش كشاورزي
1391/02/11

خبرگزاري مهر جزئيات و تصوير آئين نامه اجرايي قانون استخدام ناظرين بخش كشاورزي و منابع طبيعي را منتشر كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قانون اصلاح قانون استخدام ناظرين كشاورزي پس از فراز و نشيب‌هاي بسيار نهايتا در 12/11/89 در مجلس تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيد و بنا به دلايلي با يكسال تاخيردر 28/12/90 ضمن ابلاغ به رئيس جمهور در روزنامه رسمي كشورمنتشر شد.

پس از ابلاغ رسمي اين قانون مركز نوسازي و تحول اداري وزارت جهاد كشاورزي تدوين آيين نامه اجرايي و عملياتي كرد" قانون استخدام ناظرين كشاورزي" را در دستوركار قرار داد و پيش نويسي از آن تهيه كرد كه هم اكنون در مرحله تائيد نهايي است.

پيش نويس دستورالعمل اجرايي قانون استخدام ناظرين بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 12/11/1390 به شرح زير است:

در اجراي مصوبه مجلس شوراي اسلامي در زمينه استخدام 10000 نفر ناظر بخش كشاورزي و منابع طبيعي، ضوابط اجرايي اين قانون به شرح زير ابلاغ مي گردد:

 

ماده 1: فرايند استخدام ناظرين.

فرايند (مراحل) استخدام ناظرين به شرح زير تعيين مي شود:

مرحله1: تعيين نيازهاي سازمان جهاد كشاورزي هر استان به نيروي انساني متخصص توسط مركز نوسازي و تحول اداري با هدف تعيين ظرفيت و سهميه استخدامي هر استان.

مرحله 2: ايجاد بانك اطلاعات ناظرين بخش كشاورزي و منابع طبيعي كشور و سامانه الكترونيكي (تحت وب) براي ورود اطلاعات مورد نياز توسط كليه ناظرين توسط مركز نوسازي و تحول اداري.

مرحله 3: تدوين و انتشار فراخوان استخدام در سراسر كشور توسط دفتر امور اداري، رفاه و پشتيباني.

مرحله 4: تهيه فهرست و تاييد صلاحيت افراد متقاضي ارسال شده از نظر ضوابط استخدامي اين دستورالعمل توسط دفتر امور اداري، رفاه و پشتيباني.

مرحله 5: ثبت نام و برگزاري آزمون توسط دفتر امور اداري، رفاه و پشتيباني.

مرحله 6: اعلام نتايج و معرفي پذيرفته شدگان به سازمان هاي جهاد كشاورزي استانها براي شروع به كار توسط دفتر امور اداري، رفاه و پشتيباني.

 

ماده 2: شرايط استخدام: هر يك از ناظرين متقاضي استخدام بايد واجد شرايط عمومي و اختصاصي زير باشند:

الف: شرايط عمومي استخدام:

- داشتن تابعيت ايران.

-انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان.

-عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر.

-نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر.

-داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر.

-داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي انجام كار برابر تاييد مراكز بهداشتي درماني مورد اعتماد وزارت جهاد كشاورزي.

-اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

-التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

-داشتن حداقل 20 سال تمام و حداكثر 40 سال و براي متقاضيان با مدرك تحصيلي دكتري 45 سال.

تبصره 1: سابقه خدمت متقاضيان با ارائه مدرك معتبر و مورد تاييد سازمان جهاد كشاورزي استانها به حداكثر سن شرايط عمومي استخدام اضافه مي گردد.

تبصره 2: رعايت قانون تسهيلات استخدامي ايثارگران الزامي است.

 

ب: شرايط اختصاصي استخدام:

1- عضويت در سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي.

تبصره 3: سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي موظف است براي عضويت متقاضيان مشمول اين قانون كه هنوز به عضويت اين سازمان درنيامده اند، در اسرع وقت تمهيدات لازم را براي عضويت آنان فراهم نمايد به نحوي كه براي استخدام با مانعي مواجه نشوند.

2- داشتن حداقل 2 سال سابقه فعاليت مستمر مشاركت و نظارت مستقيم ( از سال زراعي 1382 تا 12/11/1390) در امور منابع طبيعي و توليد محصولات راهبردي و اساسي بخش كشاورزي از جمله گندم، برنج، جو، ذرت، دانه هاي روغن، چغندر قند، شير، تخم مرغ، گوشت سفيد و قرمز.

4: شاغل بودن در هر يك از مشاغل زير:

الف: ناظر ( مهندس ناظر، فردي است داراي مدرك كارشناسي يا بالاتر عضو سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي در يكي از رشته هاي اصلي بخش كشاورزي كه به صورت حقيقي يا حقوقي از طريق سازمان نظام مهندسي، شركت هاي خدمات فني و مهندسي يا كلينيك هاي دامپزشكي بر توليد محصولات اساسي و راهبردي نظارت دارد).

ب: مديرعامل و يا كارشناس ( اتحاديه ها و شركت هاي ) تعاوني هاي توليد در امور مشاركت و نظارت.

ج: كارشناساني كه در مديريت جهاد كشاورزي استانها، شهرستانها و يا مراكز جهاد كشاورزي در امر نظارت محصولات راهبردي و اساسي مشاركت داشته اند.

تبصره 4: داشتن تاييديه سازمان هاي جهاد كشاورزي استانها براي مدت سابقه اشتغال به كار و نظارت مستقيم بر محصولات اساسي و راهبردي كشاورزي الزامي است.

تبصره 5: واجدين شرايط استخدام مي بايست اولويت هاي سه گانه خود را براي محل اشتغال از طريق سامانه فراگير اعلام نمايند. سازمان جهاد كشاورزي بر اساس رشته تحصيلي و نياز تعيين شده براي مراكز جهاد كشاورزي بخش و دهستان نسبت به استخدام افراد واجد شرايط به ترتيب اولويت هاي اعلام شده اقدام مي نمايد. در صورت نبود ظرفيت در اولويت هاي انتخاب شده، نسبت به استخدام افراد در مراكز جهاد كشاورزي بخش و دهستان استانهاي همجوار اقدام خواهد شد.

تبصره 6: در مرحله اول، متقاضيان استخدامي كه واجد شرايط مندرج در تبصره 4 قانون باشند، بدون شركت در آزمون استخدامي پذيرفته شده و بر اساس امتيازات مربوطه اولويت بندي و استخدام مي شوند. در مرحله دوم، مابقي واجدين شرايط در آزمون ورودي شركت نموده و بر اساس امتيازات مكتسبه اولويت بندي شده و مطابق مجوزهاي صادره طي سه سال استخدام مي شوند.

4: قبول شدن متقاضي در آزمون استخدامي.

تبصره 7: به موجب قانون، آن گروه از ناظر اين متقاضي استخدام كه حداقل 30 ماه سابقه كار داشته باشند و مدارك لازم مبني بر شركت و قبولي در آزمون استخدامي و نيز طي دوره‌هاي آموزشي در مراكز آ‌موزش جهاد كشاورزي را ارايه دهند، نياز به شركت در آزمون استخدامي ندارند.

تبصره 8: امتيازات هر يك از متقاضيان براساس جدول شماره يك محاسبه خواهد شد. البته براي افرادي كه قبلاً در آزمون ورودي شركت كرده‌اند، امتياز رديف "و" محاسبه نخواهد شد.

جدول شماره يك: فهرست عوامل امتياز‌آور و نحوه محاسبه امتيازات براي مشخص نمودن اولويت استخدام ناظرين كشاورزي

عوامل امتياز آور

ميزان و نحوه امتياز دهي

امتياز مكتسبه

الف- نوآوري

1

تاليف يا ترجمه كتاب در زمينه‌هاي عملي و آموزشي

حداكثر 4 امتياز/ هر مورد 2 امتياز

2

تاليف يا ترجمه مقاله در زمينه‌‌هاي علمي و آموزشي

حداكثر 4 امتياز/ هر مورد 1امتياز

3

اختراعات به ثبت رسيده مرتبط با بخش كشاورزي

حداكثر 10امتياز/ هر مورد 5امتياز

4

دريافت نشان يا تقديرنامه از مسئولين وزارت كشاورزي

حداكثر 4 امتياز/ هر مورد 1امتياز

5

دريافت جايزه از مراكز و جشنواره‌هاي عملي- آموزشي

حداكثر 6امتياز/ هر مورد 2 امتياز

6

كسب عنوان مدير، كارشناس يا ناظر نمونه يا برتر

حداكثر 6امتياز/ هر مورد 3امتياز

7

اجراي طرح‌هاي تحقيقي- ترويجي موفق

حداكثر 4 امتياز/ هر مورد 1امتياز

ب- مدرك تحصيلي

8

ليسانس

5 امتياز

9

فوق ليسانس

10 امتياز

10

دكتري

15 امتياز

ج- سابقه كار

11

سابقه اشتغال به عنوان ناظر

حداكثر 45 امتياز/ هر ماه 2 امتياز

د- ايثارگري

12

براساس قانون تسهيلات استخدامي ايثارگران

هـ - آموزش

13

شركت در دوره‌هاي آموزشي مرتبط با طرح نظارت ناظرين كه منجر به دريافت گواهينامه گرديده است

30 امتياز/ هر 10 ساعت 2 امتياز

و- آزمون استخدامي

14

نمره آزمون استخدامي (ويژه كساني كه در آزمون استخدامي هماهنگ اين دستورالعمل شركت كرده‌اند)

جمع امتياز

تبصره 9: استخدام افرادي كه تحت شرايط انضباطي از خدمت در سازمان‌هاي جهاد كشاورزي استان‌ها معذور گرديده‌اند ممنوع است.

ماده 3: ناظرين متقاضي در صورت پذيرفته شدن بايد تعهدنامه كتبي محضري مبني بر اشتغال حداقل به مدت 10سال در واحدهاي سازماني تابعه وزارت جهاد كشاورزي در سطح شهرستان‌، بخش و دهستان به عنوان محل كار خود ارايه نمايند.

ماده 4: به استناد تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/10/1373 اشتغال همزمان ناظرين (در صورت استخدام شدن براساس مفاد اين دستورالعمل) در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت و يا موسسات عمومي است و مديريت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع شركت‌هاي خصوصي جز شركت‌هاي تعاوني ادارات و موسسات ممنوع است.

ماده 5: مدارك مورد نياز جهت استخدام:

- ارايه مستندات سوابق شغلي مرتبط با بندهاي الف، ب و ج شرايط اختصاصي استخدام (ماده 2 اين دستورالعمل) كه توسط سازمان جهاد كشاورزي استان ذيربط و سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور مورد تاييد قرار گرفته باشد.

- ارايه اصل و فتوكپي شناسنامه متقاضي.

- ارايه اصل و فتوكپي كارت ملي متقاضي.

- ارايه اصل و فتوكپي كارت پايان خدمت يا كارت معافيت دايم (براي آقايان).

- ارايه اصل و فتوكپي آخرين مدرك تحصيلي و مدارك مربوط به دوره‌هاي تخصصي طي شده.

- 6 قطعه عكس 4×3 پرسنلي.

- گواهي سلامت جسماني و عدم اعتياد.

- آدرس و كروكي دقيق منزل با ذكر تلفن‌هاي تماس.

اين دستورالعمل در 5 ماده و 9 تبصره تنظيم گرديده است كه از تاريخ تصويب قابل اجرا خواهد بود.

تصوير ابلاغ قانون اصلاح قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي

 منبع : خبرگزاري مهر

تعداد مشاهده خبر33 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal