قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي

قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي

ماده ۱ـ  دولت مكلف است در راستاي تحقق سند چشم‌انداز بيست‌ساله كشور، سياست هاي كلي نظام و قانون سياست هاي اجرائي اصل (۴۴) قانون اساسي و به موجب اين قانون، زمينه‌ها، برنامه‌ها، تسهيلات و امكانات ارتقاء بهره‌وري و اصلاح الگوهاي توليد و مصرف در بخش كشاورزي و منابع طبيعي را فراهم و به مرحله اجراء درآورد.

ماده ۲ـ به منظور:

الف ـ ارائه مشاوره فني، اجرائي، ترويجي و مديريتي براي بهبود شرايط و افزايش كمّي و كيفي محصولات، اصلاح و بهبود شيوه‌هاي مصرف عوامل توليد و نهاده‌ها در محصولات و توليدات كشاورزي و منابع طبيعي؛

ب ـ انجام فعاليت هاي مهندسي و تأمين زمينه‌هاي افزايش ارزش افزوده و ارتقاء بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي؛

ج ـ تشخيص و درمان آفات و بيماري‌هاي گياهي و دامي

 سازمان‌هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرايط بخش كشاورزي و منابع طبيعي هر منطقه و در قالب سياست ها و ضوابط حاكميتي اعلامي از سوي وزارت جهاد كشاورزي و سازمان هاي حاكميتي تابعه آن، مجوز تأسيس درمانگاه ها (كلينيك ها)، مجتمع‌هاي درماني (پلي كلينيك ها)، آزمايشگاه ها، داروخانه‌ها، بيمارستان هاي دامي، مراكز تلقيح مصنوعي و مايه‌كوبي و شركت هاي مهندسي و خدمات مشاوره فني ـ اجرائي ـ مديريتي ـ مالي و بيمه ـ اقتصادي ـ بازرگاني و كشاورزي را صادر و نظارت نمايند.

نظارت بر انطباق عملكرد مراكز فوق‌الذكر بر سياست هاي حاكميتي اعلامي، بر عهده وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ها و مؤسسات حاكميتي تحت پوشش اين وزارتخانه (حسب مورد) مي‌باشد.

تبصره ۱ـ مراكز مذكور در اين ماده به صورت غيردولتي اداره شده و براساس قوانين مربوطه در مراجع ذي‌صلاح قانوني ثبت و تحت نظارت سازمان هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران ارائه خدمت مي‌نمايند.
تشكّل هاي صنفي و اتحاديه‌هاي مرتبط با اين مراكز به صورت منطقه‌اي و يا كشوري، قابل تأسيس و ثبت در مراجع ذي‌صلاح خواهد بود.

تبصره ۲ـ تعداد نيروي انساني متخصص مراكز موضوع اين ماده متناسب با مناطق مختلف كشور و نوع فعاليت و سطح‌بندي خدمات، براساس دستورالعملي خواهد بود كه حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و كميسيون هاي كشاورزي اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن و تعاون تهيه و توسط وزير جهاد كشاورزي تأييد و ابلاغ مي‌شود.در صورتي كه فعاليت اين مراكز در زمينه تحقيقات دانش بنيان با فن‌آوري بالا باشد، به كارگيري حداقل يك نفر دكتراي متخصص در رشته ذي‌ربط الزامي است.

تبصره ۳ـ مراكز موضوع اين ماده، خدمات موردنياز توليدكنندگان و بهره‌برداران بخـش كـشاورزي را بر اسـاس تعرفه‌هاي اعلامـي از سـوي وزارت جـهاد كشـاورزي به انجام مي‌رساند.

  تعرفه‌هاي ارائه خدمات مزبور، در سه ماهه اول هر سال با پيشنهاد مشترك سازمان هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي، نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران نماينده اتحاديه كـشوري مراكز موضوع اين مـاده (حسـب مورد) و نمايـنده تشكّل هـر يك از زيربخش هاي كشاورزي و منابع طبيعي (حسب مورد) به تأييد وزير جهاد كشاورزي رسيده و ابلاغ مي‌گردد.

تبصره ۴ـ مراكز موضوع اين ماده موظف به رعايت سياست هاي حاكميّتي و برنامه‌هاي ابلاغي از سوي وزارت جهاد كشاورزي و دستورالعمل هاي ابلاغي از سوي سازمان هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشند. در غير اين صورت، وزارت جهاد كشاورزي موظف است در رابطه با ادامة فعاليت آنان اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.

تبصره ۵ ـ با كارشناسان و متخصصات و كاركنان شاغل رسمي در دستگاه هاي دولتي مرتبط كه با اجراء اين قانون وظايف آنان واگذار مي‌شود، مطابق با ماده (۲۱) قانون مديريت خدمات كشوري عمل خواهد شد.

تبصره ۶ ـ در انعقاد قرارداد و ارجاع كارهاي دولتي به مراكز موضوع اين ماده، رتبه‌بندي سازمان هاي نظام مهندسي و دامپزشكي ملاك عمل مي‌باشد. آيين‌نامه اجرايي نحوه رتبه‌بندي اين مراكز، حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و با هماهنگي سازمان هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و كميسيون هاي كشاورزي اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن و تعاون، به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره ۷ـ كاركنان مراكز موضوع اين قانون در صورت استقرار مراكز در روستاها و شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت، مشمول قانون صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير مي‌باشند.

ماده ۳ـ بهره‌برداران بخش كشاورزي و منابع طبيعي در صورت وجود دانش‌آموختگان رشته‌هاي تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي در مجموعه خود و يا در صورتي كه فعاليت هاي خود را تحت نظارت مراكز موضوع ماده (۲) اين قانون به مرحله اجراء درآورند، در بهره‌گيري از حمايت هاي قانوني و تسهيلات اعطائي (اعم از كمك هاي فني و اعتباري و مشوق ها) از سوي دولت در اولويت مي‌باشند.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي، سازمان هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و كميسيون هاي كشاورزي اتاق هاي بازرگاني و تعاون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۴ـ واگذاري امتياز و مجوز اين مراكز به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر، بدون اخذ مجوز كتبي از مراجع ذي‌صلاح صادركننده مجوز، ممنوع است و با متخلفين برابر قوانين مربوطه برخورد خواهد شد.

ماده ۵ ـ در قالب سياست هاي حاكميتي ابلاغي از سوي وزارت جهاد كشاورزي، بهره‌برداران بخش كشاورزي و منابع طبيعي مجاز به تأسيس تشكل هاي صنفي و اتحاديه‌هاي مرتبط منطقه‌اي و يا كشوري در زير بخش هاي مختلف كشاورزي و منابع طبيعي و ثبت آن در مراجع ذي‌صلاح خواهند بود.

ماده ۶ ـ دولت مكلف است وظايف تصدي‌گري خود در خصوص اقدامات اجرائي خريدهاي تضميني، تهيه و توزيع كليه نهاده‌هاي توليد، اقدامات اجرائي خريد، انبارداري و توزيع اقلام موردنياز تنظيم بازار، ادارة كشتارگاه ها، آزمايشگاه‌هاي گياهي و دامي (به جز آزمايشگاه هاي مرجع به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي و تصويب هيأت وزيران)، انبارها، سيلوها، سردخانه‌ها، صنايع تبديلي و تكميلي، امور اجرائي آموزشي، ترويجي و بيمه‌گري را متناسب با وظايف و اختيارات هر تشكل، به تشكلهاي موضوع مواد (۲) و (۵) اين قانون، مطابق با قوانين و مقررات مربوط واگذار نمايد.

تبصره ۱ـ به منظور حفظ سلامت محصولات كشاورزي خام و فرآوري شده و مواد غذايي مرتبط با آنها، وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظفند، حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، استانداردهاي ملي مرتبط را تدوين و با رعايت ماده (۶) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱، به تشكل هاي موضوع اين ماده ابلاغ و اجراء آن را حمايت و نظارت نمايند. توليدكنندگان نهاده‌ها و محصولات نهايي كشاورزي و صنايع تبديلي و فرآوري توليدات كشاورزي و غذايي و تشكل هاي موضوع اين ماده موظفند ضوابط ابلاغي را مراعات نمايند.

تبصره ۲ـ دولت موظف است حمايت ها و تأمين تسهيلات لازم براي تشكل هاي موضوع اين ماده را جهت ايجاد آزمايشگاه هاي مناسب، براي كنترل ميزان سلامت محصولات از جمله عدم آلودگي آنها به مواد شيميايي، پرتوزايي (راديواكتيويته)، ميكروبي، ويروسي، انگلي و قارچي فراهم نمايد.

تبصره ۳ـ دولت موظف است تا استقرار كامل اين تشكل ها و توانمندسازي آنها، حمايت ها و پشتيباني هاي لازم از آنها را به عمل آورد.

تبصره ۴ـ به منظور حمايت از بهره‌برداران و مصرف‌كنندگان و شفافيت قيمت ها و ايجاد تعادل در بازار محصولات و توليدات كشاورزي، خريد و فروش نهاده‌ها و محصولات توليدي، در صورتي كه از اقلام قابل معامله در بورس كالا باشد، بايد از طريق شركت در بورس كالا انجام شود.

تبصره ۵ ـ فروش نهاده‌هاي كشاورزي از قبيل انواع كود و سم و دارو توسط فرشندگان مجاز، تنها با دريافت نسخه‌هاي مرتبط كه توسط مراكز موضوع ماده (۲) اين قانون صادر مي‌شود قابل انجام مي‌باشد. پروانه فعاليت متخلفين از احكام اين ماده، توسط مراجع ذي‌صلاح صادركننده پروانه، لغو مي‌شود.

تبصره ۶ ـ خريدهاي تضميني در محصولات غيراساسي منوط به پذيرش شرايط الگوي كشت از طرف كشاورزان و توليدكنندگان مي‌باشد.

الگوي كشت هر منطقه براساس مزيت هاي نسبي، ارزش افزوده، شرايط اقتصادي، شرايط آب و هوايي و حد بهينة آن در كشور، حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين قانون، توسط وزارت جهاد كشاورزي براي هر منطقه تعيين و جهت اجراء ابلاغ مي‌شود.

ماده ۷ـ نماينده تشكل هاي موضوع مواد (۲) و (۵) اين قانون حسب مورد، در جلساتي كه به منظور تصميم‌گيري و يا بررسي مسائل حوزه وظايف و اختيارات مرتبط با آنان تشكيل مي‌شود، به عنوان ناظر شركت خواهند داشت و دستگاه هاي اجرائي ذي‌ربط شهرستاني، استاني و كشوري موظف به دعوت از آنان خواهند بود.

ماده ۸ ـ به منظور حفاظت از منابع ملي شده و اراضي دولتي واقع در حريم شهرها، شهرك ها و شهرهاي جديد (از مبدأ شروع حريم) و جلوگيري از تجاوز به اين عرصه‌ها و توسعه فضاي سبز اعم از زراعت چوب، جنگل‌كاري آبخيزداري، پارك هاي جنگلي، درختكاري مثمر و غيرمثمر و همچنين بهره‌برداري هاي همگن ديگر نظير فعاليت هاي طبيعت‌گردي، توسعه كشت گياهان دارويي و صنعتي و پروژه‌هاي شيلاتي، دولت مكلف است با حفظ مالكيت دولت، حق بهره‌برداري و يا حق انتفاع از عرصه‌هاي مستعد مذكور را در قالب طرح هاي مصوب در اختيار متقاضيان واجد شرايط قرار دهد.

تبصره ۱ـ وجه قابل پرداخت بابت حق بهره‌برداري و يا حق انتفاع اين گونه اراضي براي سال اول به صورت مزايده تعيين و براي سال هاي بعد براساس نرخ تورم سالانه اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعديل و تعيين مي‌گردد. وجه حق بهره‌برداري و يا حق انتفاع سالانه مذكور بايد توسط مجريان طرح حداكثر تا پايان هر سال مالي به حساب مربوط در خزانه واريز گردد.

تبصره ۲ـ هرگونه واگذاري جزئي و يا كلي و يا تغيير كاربري غيرمجاز و يا تغيير طرح مصوب (كلي و يا جزئي) و يا عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره‌برداري و يا حق انتفاع سالانه از سوي مجري طرح، موجب فسخ يك طرفه قرارداد بهره‌برداري طرح از سوي وزارت جهاد كشاورزي مي‌شود.

تبصره ۳ـ مدت زمان اجراي اين گونه طرح ها پانزده سال تعيين مي‌گردد و مفاد آن در پايان سال پانزدهم قابل تجديدنظر مي‌باشد. همچنين در صورتي كه مجري طرح، مطابق مفاد اين ماده و ساير قوانين مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهاد كشاورزي مجاز است عرصه طرح مذكور را با شرايط تجديدنظر شده، همچنان در اختيار مجري مذكور قرار دهد.

تبصره ۴ـ حجم فعاليت و ميزان كل (مساحت) اراضي مورد اجراء در خصوص فعاليت هاي موضوع اين ماده در سطح كشور براي هر سال در بودجه‌هاي سنواتي تعيين مي‌گردد.

تبصره ۵ ـ لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹ و آيين‌نامه اجرائي آن مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ و مواد (۳) و (۳۱) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدي آن و ماده (۷۵) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۲/۱۳۸۳ از حكم اين ماده مستثني بوده همچنين (در صورت ضرورت)، طرح هاي موضوع ماده (۳) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب سـال ۱۳۴۶ و اصلاحات بـعدي آن كه تا قبل از تصويب اين قانون واگذار شده و به مرحله بهره‌برداري رسيده و مشمول مصاديق مذكور در اين ماده مي‌باشد، قابل انطباق با مفاد اين ماده خواهد بود.

تبصره ۶ ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۹ـ وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراء قوانين و مقررات مربوط، با تهيه حدنگاري (كاداستر) و نقشه‌هاي مورد نياز، نسبت به تثبيت مالكيت دولت بر منابع ملي و اراضي موات و دولتي و با رعايت حريم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشي از اجراء مقررات موازي اقدام و حداكثر تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، سند مالكيت عرصه‌ها را به نمايندگي از سوي دولت اخذ و ضمن اعمال مديريت كارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداري از عرصه و اعياني منابع ملي و اراضي ياد شده بدون پرداخت هزينه‌هاي دادرسي در دعاوي مربوطه اقدام نمايد.

تبصره ۱ـ اشخاص ذي‌نفع كه قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذي‌صلاح اداري و قضائي رسيدگي نشده باشد مي‌توانند ظرف مدت يك سال پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب ۲۹/۶/۱۳۶۷ شهرستان مربوطه ثبت نمايند و پس از انقضاء مهلت مذكور در اين ماده، چنانچه ذي‌نفع، حكم قانوني مبني بر احراز مالكيت قطعي و نهايي خود (در شعب رسيدگي ويژه‌اي كه بدين منظور در مركز از سوي رئيس قوه قضائيه تعيين و ايجاد مي‌شود) دريافت نموده باشد، دولت مكلف است در صورت امكان عين زمين را به وي تحويل داده و يا اگر امكان‌پذير نباشد و در صورت رضايت مالك، عوض زمين و يا قيمت كارشناسي آن را پرداخت نمايد.

تبصره ۲ـ با تصويب اين قانون، انتقال قطعي مالكيت دولت در واگذاري اراضي ملي، دولتي و موات به متقاضياني كه از تاريخ ابلاغ اين قانون به بعد شروع به تشكيل پرونده درخواست اراضي مي‌نمايند ممنوع بوده و قوانين مغاير لغو مي‌گردد لكن صدور سند مالكيت اعياني احداثي پيش‌بيني شده در طرح مصوب و پس از اجراء كامل طرح و تأييد هيأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب ۹/۴/۱۳۸۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره‌برداري از اراضي مذكور به صورت اجاره، حق بهره‌برداري و يا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز مي‌باشد.

ماده ۱۰ـ بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري مكلفند در اعطاء تسهيلات بانكي به طرح هاي كشاورزي و منابع طبيعي اسناد مشاعي مالكين و نسق هاي زراعي زارعين و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع ارزيابي و قراردادهاي اجاره و يا بهره‌برداري و يا حق انتفاع از اراضي ملي و دولتي و سند مالكيت اعياني احداثي را به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطاء تسهيلات بپذيرند. دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانك ها و مؤسسات مذكور نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند. دولت مكلف است از طريق تشويق بيمه سرمايه‌گذاري و ساير ابزارهاي بيمه‌اي، تحقق اين امر را تضمين نمايد.

ماده ۱۱ـ دولت مكلف است با اتخاذ تمهيدات لازم براي شناسايي و كنترل كانون هاي بحراني فرسايش آبي، بادي و مقابله با پديده بيابانزايي و جلوگيري از هجوم شن هاي روان و گرد و غبار با منشأ داخلي و خارجي به گونه‌اي عمل نمايد كه تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ميزان متوسط كاهش سالانه فرسايش خاك كشور يك تن در هكتار و در اراضي به حداقل سه تن در هكتار برسد.

ماده ۱۲ـ به منظور ارتقاء بهره‌وري در حفاظت بهينه و نيز احياء جنگل ها، بيشه‌هاي طبيعي و مراتع كشور:

الف ـ دولت مكلف است سياستگذاري، برنامه‌ريزي و اقدامات لازم را جهت كنترل و كاهش عوامل تخريب از طريق به‌كارگيري بخش هاي غيردولتي و با ساز و كارهاي افزايش پوشش حفاظتي و حمايتي به گونه‌اي ساماندهي نمايد كه تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پوشش حفاظتي و حمايتي جنگل ها و مراتع كشور به سطح صد و سي و پنج ميليون هكتار برسد.

ب ـ دولت مكلف است در اجراء طرح هاي عمومي، عمراني و توسعه‌اي خود و نيز اكتشاف و بهره‌برداري از معادن، خسارات وارده به جنگل ها و عرصه و اعياني منابع طبيعي را در محاسبات اقتصادي و برآورد هزينه‌هاي امكان‌سنجي اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجه‌هاي سنواتي، در قالب موافقتنامه‌هاي مبادله شده با وزارت جهاد كشاورزي براي حفاظت، احياء و بازسازي عرصه‌ها اختصاص دهد.
وزارت جهاد كشاورزي مكلف است هزينه‌هاي احياء و بازسازي و جبران خسارات وارده را حداكثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرائي مربوط، تعيين و اعلام نمايد.
نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناء آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنـهاد مشترك وزارت جهاد كشـاورزي، معاونت نظارت و راهبـردي رئيـس‌جمـهور و سـازمان حـفاظت محـيط زيـست، تـهيه و به تـصويب هيـأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۱۳ـ درآمدهاي حاصل از خسارات موضوع ماده (۱۲) اين قانون، كليه وجوه دريافتي بابت قراردادهاي اجاره، حق بهره‌برداري و حق انتفاع اراضي ملي و دولتي از جمله وجوه دريافتي موضوع ماده (۸) اين قانون، بهره مالكانه طرح هاي جنگلداري، منابع طبيعي و پروانه چرا، سه درصد (۳%) حقوق دولتي ناشي از بهره‌برداري از معادن، كليه جرائم و درآمد حاصل از فروش محصولات جنگلي و مرتعي كشف شده و بازداشتي، به حسابي متمركز در خزانه‌داري كل واريز و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واريزي در قالب بودجه ساليانه جهت انجام عمليات آبخيزداري و آبخوانداري، حفاظت، احياء و توسعه منابع طبيعي كشور به وزارت جهاد كشاورزي اختصاص مي‌يابد.

ماده ۱۴ـ به منظور حفظ و توسعه پايدار زيست محيطي (اكولوژيكي) عرصه‌هاي طبيعي و ايجاد تعادل جمعيت دام موجود در مراتع كشور، دولت مكلف است با انجام مطالعه، ارتقاء علمي و تقويت تسهيلات، به گونه‌اي اقدام نمايد كه با استفاده از نيروي انساني متخصص، توان و سرمايه‌هاي بخش هاي غيردولتي، ظرف ده سال:

الف ـ شاخص رشد كيفيت و كميت علوفه و ساير توليدات مراتع، ضريب تنوع گياهي، تثبيت خاك و ترسيب كربن و ساير معيارهاي زيست محيطي (اكولوژيكي) سرزمين، به طور متوسط سالانه تا دو درصد (۲%) افزايش يابد.

ب ـ با انجام اقداماتي نظير اصلاح نژاد، بهبود مديريت و اصلاح الگوهاي پرورش دام، ضمن كاهش جمعيت دامي و بسته به مرتع (بز، گوسفند و گاو بومي) به ميزان سه ميليون واحد دامي در سال تا حد تعادل، جمعيت دام جايگزين (گاو آميخته و گاو اصيل، گاوميش و گوسفندپرواري صنعتي و نيمه صنعتي) تا سه و يك دهم (۱/۳) ميليون واحد دامي در سال افزايش يابد.

ج ـ ميزان خوراك توليدي از منابع زراعي شامل انواع بقولات (لگوم ها)، علوفههاي سيلويي، جو و ذرت به ميزان سه و يك دهم (۱/۳) ميليون تن افزايش و برداشت علوفه مجاز از مراتع كشور به ميزان نيم (۵/۰) ميليون تن در سال افزايش يابد.

ماده ۱۵ـ دولت مكلف است ضمن اعمال ممنوعيت بهرهبرداري مازاد بر توان زادآوري طبيعي، احيائي و زيست محيطي (اكولوژيك) جنگل هاي كشور، ترتيبات و تمهيدات لازم را جهت اصلاح الگوي مصرف چوب هاي جنگلي اعم از صنعتي و غيرصنعتي، جايگزيني سوخت فسيلي و انرژي هاي تجديدپذير به جاي سوخت هاي هيزمي، خروج دام از جنگل و ساماندهي جنگلنشينان به عمل آورده و با استفاده از توان و سرمايههاي بخش هاي غيردولتي نسبت به احياء و توسعه درختكاري مثمر و غيرمثمر و بوستان هاي جنگلي و زراعت چوب اقدام نمايد به گونهاي كه ظرف ده سال، ضريب حفاظتي جنگل ها و مراتع، از چهل درصد (۴۰%) به نود درصد (۹۰%) و سرانه جنگل از هفده صدم (۱۷/۰) هكتار به بيست و پنج صدم (۲۵/۰) هكتار برسد.

ماده ۱۶ـ از تاريخ تصويب اين قانون، وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي قبل از واردات كالاها و يا محصولات بخش كشاورزي (اعم از خام و يا فرآوري شده) و يا مواد اولية غذايي مورد نياز صنايع غذايي و تبديلي موظفند از وزارت جهاد كشاورزي مجوز لازم را اخذ نمايند. همچنين دولت مكلف است بهمنظور حمايت از توليدات داخلي، براي واردات كلية كالاها و محصولات بخش كشاورزي تعرفة مؤثر وضع نمايد به گونهاي كه نرخ مبادله همواره به نفع توليدكنندة داخلي باشد.

تبصره ۱ـ واردات نهادههاي توليد بخش كشاورزي (از قبيل بذر، نهال، كود و سم) باهماهنگي و اخذ مجوز وزارت جهاد كشاورزي از اعمال تعرفه مؤثر مستثني ميباشد.

تبصره ۲ـ مسؤوليت انتخاب ابزار تعرفهاي، تعيين سهمية مقداري، زمان ورود و مقدار تعرفه براي كالاهاي كشاورزي و فرآوردههاي غذايي با وزارت جهاد كشاورزي خواهدبود.

ماده ۱۷ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است علاوه بر منابع پيشبيني شده در ماده (۱۲) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي و در اجرا بند «د» ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، چهل و نه درصد (۴۹%) آورده سهم دولت در تشكيل و افزايش سرمايه صندوق هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي، (بخشي، شهرستاني، استاني، ملي، تخصصي و محصولي) را از محل فروش امكانات قابل واگذاري وزارت جهاد كشاورزي و سازمان هاي تابعه پس از واريز به حساب خزانه و رعايت مقررات مربوطه از طريق شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايهگذاري در بخش كشاورزي در سراسر كشور تأمين نمايد.

تبصره ۱ـ صندوق هاي موضوع اين ماده مجاز به فعاليت مالي، اعتباري و بازرگاني در بخش كشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي از جمله فعاليت هاي موضوع ماده (۶) اين قانون ميباشند.

تبصره ۲ـ دولت مكلف است حداقل بيست و پنج درصد (۲۵%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي (سهم بخش غيردولتي) را به صورت ارزي جهت توانمندسازي تشكل هاي غيردولتي براي فعاليتهاي اقتصادي و توسعه سرمايهگذاري در بخش كشاورزي و منـابع طبيعي و توسعـه صنايع تبديلي و تكـميلي با هدف توليد براي توسعه صادرات در اختيار صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي قرار دهد تا با مشاركت مالي تشكل ها و توليدكنندگان و بهرهبرداران در امر سرمايهگذاري اين بخش اقدام نمايند.
بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز مي
گردد. پنجاه درصد (۵۰%) سود حاصله ناشي از اين فعاليت ها پس از واريز به حساب ذخيره ارزي و با رعايت مقررات مربوط، به عنوان سهم دولت (موضوع اين ماده) در تجهيز منابع و افزايش سرمايه صندوق هاي مذكور، از طريق شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي به حساب اين صندوقها واريز ميگردد.

تبصره ۳ـ صندوق هاي موضوع اين ماده ميتوانند ضمن رعايت ضوابط و دستورالعمل بانك مركزي، با انتشار اوراق مشاركت (با تضمين اصل و سود توسط دولت و با رعايت حكم بند «ح» ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) منابع لازم براي اعطاء تسهيلات مورد نياز بخش كشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي را فراهم نمايند.

تبصره ۴ـ وزارت جهاد كشاورزي و ساير دستگاه هاي اجرائي مجازند منابع مالي بخش كشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي، اعم از يارانه، اعتبارات كمك هاي بلاعوض، كمك هاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده را با عامليت صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و مشاركت مالي بهره‌برداران اين بخش، به مرحله اجراء درآورند.

تبصره ۵ ـ در اجراء بند «ج» ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي مجازند در راستاي قانون بيمه محصولات كشاورزي مصوب ۱/۳/۱۳۶۲ و اصلاحيههاي بعدي آن، به عنوان دستگاه بيمهگر عمل نمايند. در اين صورت، دولت با عقد قرارداد با اين صنـدوق ها سهم خود را اعم از يارانه حـق بيمه و مابهالتفاوت خسارت به حساب صندوق هاي مذكور واريز مينمايد. نظارت بر عمـلكرد بيمهاي اين صندوق ها با وزارت جهاد كشاورزي ميباشد.

تبصره ۶ ـ صندوق هاي موضوع اين ماده براي تأمين و تجهيز منابع مالي، با رعايت قانون بانكداري اسلامي و ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مجاز به دريافت تسهيلات و يا مشاركت با بانك هاي خارجي، ازجمله بانك توسعه اسلامي ميباشند.

ماده ۱۸ـ به منظور ارتقاء منزلت اجتماعي، دانش و توانمندي هاي فعالان بخش كشاورزي و منابع طبيعي و عشايري و پوشش مناسب برنامههاي ترويجي و گسترش برنامههاي توسعه انتقال تجارب و يافتههاي تحقيقاتي در اين بخش، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است علاوه بر برنامههاي راديو و تلويزيوني گروه جهاد در كلية شبكههاي سراسري داخلي راديو تلويزيوني و همچنين شبكههاي استاني متناسب با موضوعات خاص استاني و كشوري با ايجاد گروه «دانش ترويج و توسعة بخش كشاورزي و منابع طبيعي» نسبت به تهيه و پخش برنامههاي ويژه بخش كشاورزي اقدام نمايد.

تبصره ۱ـ سازمان هواشناسي كشور موظف است آخرين اطلاعات پردازش شده و  يافتهها و پيشبينيها و تحليل هاي هواشناسي مورد نياز بخش كشاورزي را به صورت روزانه ـ هفتگي ـ ماهيانه و دورهاي در اختيار شبكههاي راديو و تلويزيوني سراسري و مراكز استان ها قرار دهد.

تبصره ۲ـ سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران موظف است برنامه موضوع اين قانون را به صورت روزانه و ثابت و در زماني ارائه نمايد كه بيشترين بيننده و شنونده را داشته باشد و در هر شبكه حداقل يك ساعت در شبانهروز و حداقل چهار روز در هفته برنامه اجراء نمايد.

تبصره ۳ـ منابع مالي مورد نياز ناشي از اين قانون هرساله به شرح زير و بر اساس عقد موافقتنامه با معاونت نظارت و راهبردي رئيس جمهور در اعتبار و رديف بودجهاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت جهاد كشاورزي تأمين و منظور ميگردد:
         الف ـ پنج درصد (۵%) از محل درآمدهاي حاصل از افزايش تعرفه كلية كالاهاي وارداتي بخش كشاورزي به كشور.
         ب ـ يك در صد (۱%) از چهار درصد (۴%) سهم آموزش بخش تعاوني دريافتي توسط وزارت تعاون.
         ج ـ مبالغ دريافتي از محل تبليغات صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در حين اجراء اين برنامهها.

تبصره ۴ـ آييننامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف سه ماه به پيشنهاد مشترك سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.

ماده ۱۹ـ به منظور افزايش توليد و ايجاد اشتغال، بانك هاي غيردولتي و مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي و همچنين صندوق هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي (بخشي ـ شهرستاني ـ استاني ـ ملي ـ تخصصي و محصولي) مجازند برخي از پروژهها از قبيل احداث گلخانهها، مجتمعهاي گلخانهاي، دامپروري، شيلاتي، توليد قارچ، گياهان دارويي، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و مراكز تحقيقاتي خصوصي را پس از اخذ مجوزهاي لازم از وزارت جهاد كشاورزي و يا سازمان هاي تابعه با استفاده از منابع داخلي خود و همچنين در صورت نياز، حساب ذخيره ارزي (براي مصارف ارزي بر اساس ارقام مندرج در بودجههاي سنواتي) اجراء نموده و به يكي از روش هاي « فروش به قيمت تمام شده» و يا « اجاره به شرط تمليك اعياني» به متقاضيان با اولويت فارغالتحصيلان بيكار بخش كشاورزي واگذار نمايند.

ماده ۲۰ـ به دولت اجازه داده ميشود در جهت تأمين مالي طرح هاي بخش كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي، صنايع غذايي و توسعة صادرات محصولات بخش كشاورزي از طرق زير سرمايه خود را در بانك كشاورزي از هشت هزار ميليارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به سي هـزار ميليـارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال افزايش دهد:

الف ـ كليه وجوه ناشي از بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطائي بانك كشاورزي از محل حساب ذخيره ارزي موضوع ماده (۶۰) قانون برنامه سوم و بند « ه‍ـ» ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پس از وصول توسط بانك كشاورزي، به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانهداري كل واريز و تا سقف يك هزار ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از همين محل برداشت و به حساب سرمايه دولت در بانك كشاورزي منظور ميگردد.

ب ـ كليه وصولي‌هاي تسهيلات پرداختي از محل وجوه اداره شده، موضوع تبصره‌ها و كمك هاي فني و اعتباري اعتبارات عمومي قوانين بودجه سنوات گذشته (فصول كشاورزي و منابع طبيعي) كه عامليت آن بر عهده بانك كشاورزي بوده است، تا سقف يازده هزار ميليارد (۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به حساب سرمايه دولت در بانك كشاورزي منظور مي‌گردد.

ج ـ معادل ارزي ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل حساب ذخيره ارزي به حساب سرمايه دولت در بانك كشاورزي منظور گردد.

ماده ۲۱ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و كليه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي موظفند تعداد، رشته و تركيب جنسيتي دانشجويان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي مرتبط با كشاورزي، منابع طبيعي و  دامپزشكي خود را قبل از اعلام و پذيرش، براساس نيازسنجي و مديريت منابع انساني كه توسط وزارت جهاد كشاورزي انجام مي‌شود، ساماندهي نمايند.

ماده ۲۲ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به:

الف ـ ايجاد پايگاه اطلاعاتي توليدكنندگان بخش كشاورزي و تشويق آنان به ثبت اطلاعات فعاليت هاي توليدي خويش در آن.

ب ـ ايجاد پايگاه اطلاعات جامع كشاورزي بر پايه فناوري اطلاعات (IT).

ج ـ شبكه مديريت دانش و اطلاعات كشاورزي و روستايي براي ارائة خدمات علمي، آموزشي، فني، ترويجي و ساير اطلاعات مورد نياز؛
اقدام نموده و در دسترس عموم قرار دهد.

ماده ۲۳ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاه آزاد اسلامي و ساير مراكز آموزشي كه مبادرت به آموزش رشته‌هاي مرتبط با بخش كشاورزي و منابع طبيعي مي‌نمايند، موظفند از طريق مراجع ذي‌ربط قانوني و با كاهش دروس غيرتخصصي دانشجويان مقاطع كارداني و كارشناسي به ميزان يك ترم درسي، درس عملي كارورزي متناسب با واحدهاي كسر شده و حداكثر به مدت شش ماه در يكي از مزارع دولتي، خصوصي و يا عرصه‌هاي منابع طبيعي و آبخيزداري را زير نظر اساتيد مربوط با هماهنگي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي و منابع طبيعي كشور و يا مؤسسات استاني، جايگزين نمايند. صدور گواهي پايان تحصيلات مقطع تحصيلي براي اين دانشجويان منوط به تأييد دورة عملي كارورزي توسط اين مؤسسات مي‌باشد.

ماده ۲۴ـ وزارت نفت مكلف است همه ساله مبالغ ريالي صرفه‌جويي سوخت ناشي از برقي كردن چاه هاي آب كشاورزي را به حسابي كه در خزانه‌داري كل افتتاح مي‌گردد، واريز نمايد تا جهت برقي كردن چاه هاي كشاورزي اختصاص يابد و به مصرف برسد. وزارت نيرو و شركت هاي توزيع برق استاني موظفند با درخواست جهاد كشاورزي شهرستان ها، برق چاه ها را تأمين نمايند.

ماده ۲۵ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون و با همكاري وزارت نيرو نسبت به تعيين شاخص هاي بهره‌وري آب كشاورزي اقدام نموده و به تصويب هيأت وزيران رسانده و در پايان هر سال گزارش اقدامات اجرائي درخصوص اين شاخص ها و نتايج حاصله را به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.

تبصره ـ در اجراء اين ماده، دولت موظف است آن دسته از شاخص هايي را كه براي اجرائي شدن مستلزم ارائه پيشنهادهايي است كه نيازمند تأمين اعتبار مي‌باشد، اين موارد را در بودجه‌هاي سالانه درج و ارائه نمايد.

ماده ۲۶ـ در راستاي افزايش بهره‌وري با رويكرد تقاضا محور آب كشاورزي و رعايت الگوي بهينة كشت، وزارت نيرو موظف است حداكثر يك سال پس از تصويب اين قانون اقدامات لازم را براي تحويل حجمي آب به بهره‌برداران با اولويت تشكل هاي قانوني بخش كشاورزي، براساس سند ملي آب، ظرفيت تحمل مجاز حوضه‌هاي آبريز و با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و فني با اولويت هاي تعريف شده براي تخصيص آب كشاورزي به عمل آورد.

ماده ۲۷ـ دولت مكلف است به گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايد كه تا سال ۱۴۰۴ هجري شمسي و با استفادة بهينه از منابع مندرج در فصل تأمين آب بودجه‌هاي سنواتي، حداقل پانزده درصد (۱۵%) متوسط بلندمدت نزولات آسماني سالانة كشور (هفت و نيم درصد (۵/۷%) از محل كنترل آب هاي سطحي و هفت و نيم درصد (۵/۷%) از طريق آبخيزداري و آبخوانداري) به حجم آب استحصالي كشور اضافه گردد و صددرصد (۱۰۰%) ترازنامه (بيلان) منفي آبهاي زيرزميني دشت هاي كشور (با اولويت دشت هاي ممنوعه آبي) جبران گردد.

ماده ۲۸ـ به منظور استفاده بهينه و افزايش بهره‌وري ماشين هاي كشاورزي، دولت موظف است براساس وضعيت نظام بهره‌برداري از عوامل توليد، الگوي صحيح بهره‌برداري از ماشين را طراحي و نسبت به تأمين تركيب مناسب ماشين هاي كشاورزي مورد نياز بخش از طريق بخش هاي غيردولتي اقدام نمايد.

تبصره ۱ـ نيروي انتظامي مكلف به شماره‌گذاري و ارائه شناسنامه مالكيت كليه ماشين‌آلات خودكششي كشاورزي موجود و جديدالورود به بخش كشاورزي مي‌باشد.

تبصره ۲ـ دولت موظف است تعرفة واردات ماشين‌آلات كشاورزي و مجموعه ادوات مرتبط را به گونه‌اي تعيين نمايد كه ضمن حمايت از توليدات داخلي، امكان ارتقاء كيفيت و رقابت محصولات داخلي با نمونه‌هاي مشابه خارجي فراهم شود.

ماده ۲۹ـ به منظور كنترل كيفي، بازرسي و صدور گواهي كيفيت محصولات كشاورزي، دولت مكلف است ضمن تعريف استانداردها و معيارهاي فرآيند توليد، فرآوري، نگهداري و بازاررساني و كاهش ضايعات محصولات كشاورزي، با استفاده از امكانات بخش هاي غيردولتي اقدامات لازم را به عمل آورد.

آيين‌نامه اجرائي اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۳۰ـ به منظور افزايش كيفيت توليدات دام (موضوع ماده « ۲۱» قانون نظام جامع دامپروري) و كنترل بهداشت تغذيه و جلوگيري از بروز برخي بيماري ها و كاهش ضايعات، وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضمن تدوين استانداردهاي توليد خوراك دام و نظارت بر اجراء آن، نسبت به توليدكنندگان بخش كشاورزي كه از خوراك آماده و استاندارد كارخانه‌هاي توليد خوراك دام استفاده مي‌نمايد، با استفاده از يارانه‌ها و يا ساير مشوق هاي در اختيار، حمايتهاي لازم را به عمل آورد. همچنين محصولات توليدي كلية كارخانه‌هاي خوراك دام مشمول استاندارد اجباري مي‌باشد.

ماده ۳۱ـ از تاريخ تصويب اين قانون، دولت موظف است حمايت هاي قانوني خود از بهره‌برداران و توليدكنندگان بخش كشاورزي و منابع طبيعي را با اولويت توليد محصولات زير تنظيم و اقدام نمايد:

الف ـ محصولات راهبردي: محصولاتي كه مستقيماً در امنيت غذايي نقش دارد و به اين واسطه ضرورتاً بايد در داخل كشور توليد شود.

ب ـ محصولات ويژه: محصولاتي كه بيشترين ارزش توليد را به ازاء نهاده‌هاي مصرف شده ايجاد مي‌نمايد و يا حلقه‌هاي بزرگتري در زنجيره ارزش ايجاد و مي‌تواند محور رشد بخش كشاورزي باشد و يا با توجه به مزيت هاي صادراتي، حداقل ده درصد (۱۰%) سهم بازار دنيا را در اختيار خود دارد.

پ ـ محصولات خاص منطقه‌اي: محصولاتي كه توليد آنها در كشور ممكن است همراه با مزيت نباشد ولي به واسطه شرايط خاص منطقه‌اي، توليد آنها اجتناب ناپذير است و بايد در جهت ايجاد مزيت براي آن محصولات اقدام نمود.
تركيب نوع محصولات در طبقه‌بندي فوق‌الذكر طي برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه كشور توسط وزارت جهادكشاورزي تعيين و ابلاغ مي‌گردد.

ماده ۳۲ـ در اجراء ماده (۳۱) اين قانون، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است در قالب بودجه‌هاي سنواتي و يارانه‌هاي مصوب در اختيار، به گونه‌اي برنامه‌ريزي كند كه:

الف ـ از طريق پرداخت مستقيم به توليدكنندگان با بهره‌وري بالا و داراي روند افزايشي در بهبود شاخص بهره‌وري، رعايت موارد زيست محيطي در توليد و همچنين توليد با كيفيت منطبق بر برنامه‌هاي الگوي كشت، پاداش بهره‌وري پرداخت نمايد.

ب ـ در جهت رونق بازار بيمه و توسعة بيمة اتكائي كشاورزي و افزايش نقش بخش غيردولتي در صنعت بيمه، نسبت به پرداخت يارانه حق‌بيمه به بيمه‌گران غيردولتي، كه در راستاي اجراء الگوهاي بيمه‌اي مورد تأييد اين وزارتخانه عمل مي‌كنند، اقدام نمايد.

ج ـ به منظور كاهش آثار زيانبار مخاطرات و بيماري هاي مشترك انسان و دام و تثبيت نوسانات درآمد توليدكنندگان محصولات دامي و ساير محصولات هدف‌گذاري شده، نسبت به برقراري بيمه‌هاي تمام خطر اجباري اقدام نمايد.
محصولات هدف‌گذاري شده، توسط وزارت جهادكشاورزي انتخاب و اعلام مي‌گردد.

د ـ به منظور توسعه صادرات و استفاده از مزيت‌هاي نسبي بخش كشاورزي، نسبت به پرداخت يارانه صادرات براي محصولات صادراتي منطبق بر استانداردهاي بازارهاي هدف بخش كشاورزي اعم از كمك هاي بازاريابي، جايزه صادراتي، اعتبارات صادراتي، تضمين مخاطرات ناشي از صادرات، يارانه كمك هاي غذايي به كشورهاي هدف، اقدام نمايد.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۳۳ـ از تاريخ تصويب اين قانون، علاوه بر اجراء قانون خريد تضميني محصولات كشاورزي، در قالب بودجه‌هاي‌سنواتي و اعتبار مصوب، سياست قيمت‌تضميني نيز برقرار مي‌شود.توليدكنندگان محصولات‌كشاورزي مي‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصي كالاي كشاورزي عرضه نمايند. در صورت كاهش قيمت بورس نسبت به قيمت تضميني اعلام‌شده از سوي دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به توليدكنندگان پرداخت مي‌گردد.وزارت جهادكشاورزي مكلف است هر ساله متناسب با شرايط توليد و بازار، محصولات تحت سياست خريد و قيمت تضميني را انتخاب و اعلام نمايد.

آيين‌نامه اجرائي اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۳۴ـ دولت موظف است به منظور تنظيم روابط، تعيين راهبردها و شيوه‌هاي عملي و راه هاي كمّي و كيفي تحقق سياست هاي سند چشم‌انداز بيست ساله كشور در بخش كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست، « سند ملي توسعه بخش كشاورزي»، « سند ملي توسعه منابع آب»، « سند ملي حفاظت محيط‌ زيست و توسعه پايدار» در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ هجري شمسي با برشهاي سه برنامه پنج‌ساله را حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تدوين و به تأييد مجلس شوراي اسلامي برساند.

ماده ۳۵ـ دولت موظف است هر سال و حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد، نتايج حاصل از اجراء اين قانون و همچنين ميزان بهبود عملكرد كمّي و كيفي بخش كشاورزي و منابع طبيعي فصل زراعي سال قبل، ميزان بهبود شاخص بهره‌وري (كل ـ انرژي ـ منابع انساني ـ ماشين‌آلات ـ سرمايه و منابع پايه آب و خاك)، ميزان سرمايه‌گذاري در اين بخش و ضرايب خودكفايي و امنيت غذايي را تهيه و به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.

قانون فوق مشتمل بر سي و پنج ماده و سي و شش تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۶/۵/۱۳۸۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.


رئيس مجلس شوراي ملي ـ علي لاريجاني
تاریخ به روزرسانی:
1397/03/20
تعداد بازدید:
4078
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal